ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: False Alarms

זטא טוק: אזעקות שווא     

היכן שהקהל הרחב מוזהר מאסונות תלויות ועומדות, זה צריך להילקח בהקשר של אזהרות שווא כדי לגרום לקהל הרחב להתכונן לדבר האמיתי, אותו דבר שקרוב לוודאי שהממשלה לעולם לא תכריז עליו למעשה. מטאורים ופסולת הנופלים מן השמיים. גלי גאות ושפל שישטפו את ערי החוף. פתוגנים מהחלל החיצון שגורמים לכשלון טוטאלי בגידולי תבואה. כל סיפורי הבדייה האלו גורמים לרבים בציבור הרחב לחשוב על מה-היה-קורה-אילו, וכך המוח נע לעבר פתרונות. זה יחד עם האתרים המוכחשים כמו Troubled Times, שבעל אלמנט חיוני של ספק שיכול להסתלק מפני שפשוט אזהרות של כמה חוצנים היפותטיים מזטא-רטיקולויון, יוצר נטייה להתכונן, לחפש נתיב בריחה או סגנון חיים חלופי בהישג יד. הכל לטובה, לפי כמה שחושבים.

אזעקות על סערות שמש הינן מוגזמות. סערות שמש תגברנה בזמן שהמעבר מגיע, אבל אינן הרסניות לכשעצמן. הן, כמו רעידות האדמה שהולכות ומתגברות, תגדלנה במספר, ומכה לכלי התקשורת האלקטרוניים, אבל בעלות השפעה קטנה על גלי הים, עונות גידולים או על מזג האוויר. אלה, שיגנו על הציבור הרחב מהאמת על הגעתו של הכוכב השנים-עשר, יאמרו אחרת בהצהרתם כי זה, סערות השמש, הגורם לגידול ברעידות אדמה עזות, לאל-ניניו ממושך ולהפרעות מגנטיות. זה לא. זה רק עוד סימפטום נוסף להגעתו של הכוכב החריג שגורם לכדוה"א חורבן שכזה במשך המעבר התקופתי שלו.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם