ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Manifest Clues

זטא טוק: רמזים גלויים וברורים     

הפעילות המתחזקת בגרעין כדוה"א תתבטא לבסוף באופנים שיהיה קשה להסביר. מזג אוויר בלתי יציב ימשיכו לתרץ כהתרחשות עקב התחממות גלובלית, התוצאה של התחממות האטמוספירה עד לגרימת מערבולות בשכבה העליונה של האטמוספירה. תנועת גל אלים שמציף ספינות העוברות באוקיינוסים ורעשי הפיצוצים מהאויר הרועם, הנגרמים בשל תנועות של לוחות טקטוניים מתחת למים יהפכו לגושים עם פעילות של רעידות אדמה. המקרים ההולכים ותכפים של רעידות אדמה יוסברו כמחזורים תקופתיים, עם אגדות ישנות כדי לתמוך בתיאוריית המחזוריות, או בשביל מנגנוני דיווח משופרים, הרומזים כי רעשים לא תועדו בעבר. הבזקי האור הדרמטיים הנגרמים ע"י זיקוק גז המתאין כמו הגז המשתחרר מהכיסים הלכודים שמתחת ללוחות נעים יוסבר כברק. ההפרעות המגנטיות שתלכנה ותגברנה תוסברנה עקב התפרצויות של כתמי שמש, כמו כן גם לא יתקבל בקלות ע"י האדם הממוצע כך שהסיפור לא יתערער לעיתים קרובות.

במהלך החודשים שלפני המעבר של הכוכב השנים-עשר, תהיינה הפרעות כמעט טוטאליות בשידורי הטלויזיה והרדיו, אם הם לא נתמכים ע"י כבלים. טלפונים סלולריים יהיו חסרי תועלת, עקב הפופולריות שלהם בערים מסוימות זה לא יילקח בקלות ראש. שיחות טלפון למרחקים ארוכים, שכמעט תמיד משתמשות בלווינים כדי לקשר בין נקודות, גם תהפכנה בלתי אפשריות לביצוע. ממשלות העולם תדרשנה לתת הסברים, והן תצגנה את המדענים הנבוכים שלהן עם הסברים מטופשים. ללא ספק יטיחו את האשמה בפעילות המאסיבית של התפרצויות על השמש (כתמי שמש), והמדענים שיצביעו על המגרעות של ההסברים יטופלו באופן חמור. אם אכן האשמה היא בהתפרצויות כתמי השמש או בסופות אלקטרומגנטיות מהשמש, אז שידורי לווינים ומיוחד שיחות בין טלפונים סלולריים צריכים לפעול כשורה בצד האפל של כדוה"א, הרחוק מהשמש. מאחר והזמן עד לשינוי הוא קצר, הממשלות תצענה תירוצים מוזרים, ביודען שהן לעולם לא תדבקנה בלתת הסבר.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם