ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Deep Quakes

זטא טוק: רעידות עמוקות     

אחד הסימנים הודאיים ביותר שהמוזרות הנוכחית בדפוסי מזג האויר וההפרעות המגנטיות ההולכות וגוברות המוצגות ע"י גלעין כדוה"א והתחממות האוקיינוסים מהתחתית שאינם פשוט וריאציות נורמליות, הוא העלייה הדרמטית ברעידות אדמה עמוקות, כפי שמצויין מאז אמצע שנות ה-80. זה כמובן מקבל קצת תשומת לב בתקשורת, בדיוק כמו ההפרעה המגנטית ההולכת וגברה שאינה במדיה, מפני שהם סימפטומים הקשים להסבר. הגידול ברעידות אדמה עמוקות, אלו המרמזות על התאמות של הלוחות בדרגה הכי בסיסית, הן במיוחד רמז המספר על שינוי קוטבי בעתיד הקרוב של כדוה"א. מספר מועט של רעידות אדמה נרשמות בדרגה הזאת בד"כ, מפני שרוב הרעידות הנרשמות ע"י בני אדם הן על משטח שברירי שמתפורר בקלות.

התפקעות או התפוררות פני השטח משפיע על הסביבה הטבעית של בני האדם באופן ישיר, כך שרעידות שכאלו על הקרקע מורגשות היטב. רעידות עמוקות גורמות לטלטלות אבל בד"כ לא משליכות לכל עבר כלי חרסינה, מזיזות את הלוח הטקטוני כגוף אחד ולא מסדרות את פני הקרקע. לכן רעידות עמוקות מסתיימות בנזק מועט, וכך משיגות כיסוי תקשורתי. בכל אופן, בתור סימפטום בשורה של השינוי הקוטבי הקרב ובא, הן משמעותיות ביותר ומה שחשוב יותר, בלתי מוסרות בשום הקשר אחר. הגידול ברעידות אדמה עמוקות מדווח כרגע, אבל מפני שהגידול ותשומת הלב ממוקדים על הסימפטום המוזר הזה, הזמינות השוטפת של נתוני הסטטיסטיקה הללו עשוייה להיות חסומה. מידע על רעידת אדמה נמסר ע"י מיקום, תאריך ושעה, העוצמה בסולם ריכטר ועומק. אנו משערים כי פיסת מידע זו תישמט מאוחר יותר בעתיד.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם