ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Millenium Fever

זטא טוק: בהלת המילניום     

יהיו הרבה ויכוחים בתוך הקהילות המדעיות מפני שהשינויים שאנו ואחרים צפינו יתרחשו בהתמדה. בהלת המילניום תתרחש בכל אופן בגלל האזהרות הנבואיות שמצטברות ממקורות רבים, אפילו אם לא התרחשו שינויים פיזיקליים או רוחניים ממשיים על כדוה"א. בהלת המילניום תהיה יוקדת כשהאקלים בכדוה"א יהיה בכל מקום חם, בצורתי או ספוג ללא סוף בגשמים, ודיווחים על כוכב זוהר במקצת שנראה נע ושמגיע כמעט לכל מקום. היכן שהממסד יוציא דברי הרגעה ששינויי האקלים הם כבר מחזוריים בהסטוריה של כדוה"א, כמו מעגל רגיל, או שזה בגלל אפקט החממה וניתן לעצור זאת, אנשים רבים לא ירוככו. דיונים על כך יהפכו לתוססים, והויכוחים לעולם לא ייפתרו. זה לוודאי יופיע הרבה בחדשות, מפני שזה ישפיע על כל אחד על בסיס יומי, ודאגות וחרדות רבות תלוונה מדי יום את המהדורות.

נושא אחד שידונו בו בלהיטות יהיה התאריכים הנבואיים, ומאחר שהם יבואו וילכו, תהיה הקלה לזמן מה. במיוחד, כשתאריך המילניום עצמו חולף, יהיו רבים שירגישו שתם זמנם של כל הדיבורים, מפני שכאלה שימשיכו רק ייראו כזורעים פאניקה. בכל אופן, הויכוחים ודיווחי החדשות רק יחריפו.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם