ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Lost Records

זטא טוק: תיעודים אבודים     

לוח השנה של שבט המאיה אמיתי, ומצביע לעבר התהפוכות הקרבות ובאות. אבל לרוע המזל, במשך כל הידיים שהוא עבר, ובגלל פרצות במשך הדורות בנוגע לשמירה עליו, נקודות מפתח מסוימות נאבדו- בראש ובראשונה, מתי שזה התחיל. זוהי דוגמא של תיעודים שנאבדו במשך התהפוכות התקופתיות שכדוה"א חווה. לוח השנה של המאיה נכון ומדויק, אבל מהי בדיוק השנה שבה מתחילה הספירה? הם התבלבלו בספירה הזאת, ולכן זה כבר כמעט רחוק יותר בעשור בעתיד מאשר מה שזה אמור להיות.

במשך התהפוכות, ולמשך מאות השנים שאחריהן, האנשים נהיו נורא מודאגים. ראו מה קרה לתיעודים המצריים לאחר השינוי הקוטבי האחרון. התרחשה יציאת מצרים, עם היהודים המסוגלים לעזוב את משכנות העבדות שלהם בלקחם עימם את הזקנים, הפסחים ואת התינוקות בזרועותיהם. הם ברחו, ביחד ולחוד מהשובים שלהם, לא בגלל שהם היו כ"כ מהירים, אלא בגלל שהשובים שלהם היו מאוד מבולבלים. הברד, החרקים שבולבלו ע"י אנחת כדוה"א ורצו לעבר כל כיוון, התפרצויות וולקניות, רעידות האדמה והעובדה שהם חוו יום מאוד ארוך, השמש האטה במידה ניכרת את התקדמותה לרוחב השמיים- כל זה בלבל את המצרים. לאחר התהפוכות האחרונות, התיעודים המצריים המאוד זהירים ששמרו על מפקד האוכלוסין, מחסני התבואה שתמכו בעשירים- כל זה הלך לאבדון. ולמשך המאות שלאחר מכן, אנשים איבדו עקבות עם כמות השנים שעברו עד שהתיעודים החלו להילקח שוב. זה קרה בכל העולם, במשך כל תהפוכה. מה קרה לערים הגדולות של סין? התיעודים שובשו.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם