ZetaTalk in Hebrew: Pole Shift: Groaning

זטא טוק: אנחה     

כשהמעבר מתקרב, במשך אותו יום, כדוה"א יתחיל להיאנח ולגנוח, מתנגד ועם זאת נוטה לשינוי. כשהשינוי יתחיל להתרחש, ישנן בו-זמנית נקודות לחץ ומתח שנקרע ומשתחרר במקום אחר. בכל אופן, לא מתרחשת שום תנועה או תזוזה של הקרום עד שמושג הסף, וכך שבוע הפסקת הסיבוב, עם אנחות וגניחות ההולכים וגוברים של כדוה"א עד ההתפקעות והשינוי. השינוי עצמו יגרום ללוח האמיתי להתבקע ולהתעקם, ע"י השמת הכל בתנועה. תחילה, בשעה ההיא, יש עדות ללחץ ולמתח בלבד, עם נקודות שבהן מתרחשת התחממות, ונקודות היכן שקרע עומד להשתרע. היכן שהמתיחות הזאת היא תחת מים, כמו בנקודות הגובלות את האטלנטיק, שהקרקע תימשך למטה למשך מספר דקות, אפילו שעות, לפני השינוי. היכן שזה על האדמה, התושבים יחוו חום הולך וגובר, אפילו לפני שמתרחשת התרחקות עם סלע נמס. אבל עד השינוי הנוכחי, המתח מתחזק, וכדוה"א מתייפח ביגונו.

כל הזכויות שמורות ל: ZetaTalk@ZetaTalk.com
לדף הקודם